Overzicht scheidingspapieren

scheidingspapieren

Welke scheidingspapieren zijn er?

Er zijn verschillende documenten en papieren, die bij de scheiding een rol spelen. In elke fase van het proces zijn andere scheidingspapieren van belang. De scheidingspapieren hieronder staan in de volgorde zoals ze tijdens het proces een rol spelen.

Echtscheidingsconvenant

Een scheidingsconvenant is een document waarin de gevolgen van de scheiding worden beschreven.

In het scheidingsconvenant worden verschillende juridische afspraken vastgelegd.

Onder andere afspraken over de (koop)woning, alimentatie en pensioen worden erin opgenomen.

Bij afspraken over een koopwoning kan je denken aan afspraken over wie er in de woning blijft wonen en wie er welk gedeelte van de hypotheek en overige eigenaarslasten zal betalen. Of hoe de verkoop van de woning geregeld gaat worden.

Een scheidingsconvenant is niet verplicht, maar het kan wel raadzaam zijn. Met een scheidingsconvenant is er in de toekomst ook duidelijkheid en zekerheid over de gemaakte afspraken.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een document voor gescheiden ouders met afspraken over de verzorging, opvoeding en kosten van een minderjarig kind.

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht voor ouders van minderjarige kinderen, die gaan scheiden en die het gezamenlijk gezag hebben over de kinderen. 

Aktes en afschriften

Een akte is een officieel document. De aktes zijn opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van de aangifte van de geboorte van een kind of een huwelijk. 

Van een akte kan een afschrift of een uittreksel opgevraagd worden. Een afschrift is iets anders dan een uittreksel. 

Een afschrift is een kopie van een akte uit de Burgerlijke Stand. 

Een uittreksel is een actuele samenvatting van die akte. 

Op een afschrift staat precies hetzelfde als op de akte zelf. Eventuele wijzigingen van de akte zijn dus ook zichtbaar, met de datum van de wijziging erbij. 

Een uittreksel bevat slechts beperkte informatie uit de akte. Wijzigingen van de akte staan er niet op, alleen het eindresultaat. Een uittreksel is daardoor korter dan een afschrift.

Afschrift geboorteakte

Wanneer je minderjarige kinderen hebt en je gaat scheiden, dan heeft de rechter een afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarige kind nodig. 

Een afschrift van de geboorteakte vraag je aan bij de gemeente waar het kind is geboren. In veel gemeentes kan je deze via internet (DIGID) aanvragen of via de post. Daarnaast kan je een afschrift van een geboorteakte ook afhalen bij de gemeente. 

Let op: van de rechter mag het afschrift niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechter.

Afschrift huwelijksakte

Voor het aanvragen van de echtscheiding heeft de rechter een afschrift van je huwelijksakte nodig. Een afschrift van de huwelijksakte vraag je aan bij de gemeente waar je bent getrouwd. 

Naast ophalen kan je deze ook in de meeste gemeentes via internet (DIGID) of post aanvragen. 

Let op: van de rechter mag ook dit afschrift niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechter.

Echtscheidingsverzoek

Het echtscheidingsverzoek is het officiële verzoek aan de rechter om het huwelijk te ontbinden. 

Dit verzoek moet aan verschillende vereisten voldoen, wil de rechter het verzoek in behandeling nemen. Je kunt dit verzoek bovendien niet zelf indienen. 

In het echtscheidingsverzoek staan onder andere de persoonsgegevens van de partners. Ook is er in opgenomen dat het huwelijk van de partners duurzaam is ontwricht en dat dit de reden is om te scheiden.

Echtscheidingsbeschikking

De rechter noteert uiteindelijk in de echtscheidingsbeschikking dat jullie zijn gescheiden en kan daarbij onder meer aangeven hoeveel alimentatie er betaald moet worden. 

Je bent niet direct gescheiden, nadat de rechter de echtscheidingsbeschikking heeft opgemaakt en verzonden. 

Je hebt nu wel als het ware toestemming van de rechter om te scheiden onder de gestelde voorwaarden.

Akte van berusting

Jullie hebben 3 maanden de tijd om tegen de echtscheidingsbeschikking van de rechter in hoger beroep te gaan. 

Na deze 3 maanden is de beschikking niet meer terug te draaien en is deze in kracht van gewijsde gegaan. 

Door een akte van berusting te ondertekenen, kunnen jullie deze beroepstermijn verkorten.

Bewijs van inschrijving

De echtscheiding is pas definitief als binnen 6 maanden nadat de eventuele beroepstermijn is verstreken, de echtscheidingsbeschikking ook daadwerkelijk wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

Wanneer de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven en de echtscheiding daarmee definitief is, ontvangt u een bewijs van inschrijving van de echtscheiding.

disclaimer | privacy | voorwaarden | sitemap

© Echtscheidingaanvragen.nl 2021
ontwikkeld door Michael Moore